Wydarzenia
Swoje pierwsze urodziny świętował polski...
29 maja 2008 roku w Gdynia Container Terminal S.A. (GCT) przekazano do eksploatacji...

CFR (wg Incoterms 2000)

CFR - Cost and Freight ( .....named port of destination)
Koszt i Fracht ( ....oznaczony port przeznaczenia)
Zastosowanie: tylko transport morski i wodny śródlądowy

Sprzedający musi zorganizować transport (zawrzeć umowę przewozu) i ponieść związane z tym koszty, ale bez przyjmowania ryzyka utraty (uszkodzenia) towaru lub dodatkowych kosztów związanych z przypadkami występującymi po załadunku i wysyłce.

KOSZTY

Sprzedający ponosi:

 • koszty dostarczenia towaru na statek w oznaczonym porcie załadunku, w dniu lub okresie przewidzianym w umowie i w sposób, jaki jest zwyczajowo przyjęty w danym porcie;
 • koszty sporządzenie i wysłanie faktury handlowej lub przekazu elektronicznego będącego jej ekwiwalentem;
 • koszty uzyskania licencji eksportowej lub innych upoważnień, koszty podatku, cła i innych oficjalnych opłat związanych z eksportem, koszty eksportowych formalności celnych;
 • koszty zawarcia umowy przewozu, koszty frachtu, załadunku towaru na statek, a także koszty wyładunku w porcie przeznaczenia, o ile zostały one pobrane przez armatora liniowego przy zawarciu umowy przewozu;
 • koszty zawiadomienia kupującego o dostarczeniu towaru na pokład wyznaczonego statku, jak również zawiadomień umożliwiających kupującemu podjęcie kroków, które są niezbędne do przejęcia towaru;
 • koszty dostarczenia zwyczajowego dokumentu transportowego, wystawionego na uzgodniony port przeznaczenia lub ekwiwalentnego przekazu elektronicznego;
 • koszty kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, które są niezbędne do dostarczenia towaru na statek;
 • koszty opakowania i jego znakowania niezbędnego do przewozu, o ile dany towar nie jest zwyczajowo przewożony bez opakowania.
 • Kupujący ponosi:

 • koszty zakupu towaru;
 • koszty zawiadomienia sprzedającego wymaganym terminie wysyłki towaru i/lub porcie przeznaczenia;
 • koszty uzyskania licencji importowej lub innych oficjalnych upoważnień, a także koszty formalności celnych w tranzycie i imporcie;
 • koszty opłat celnych, podatków i innych oficjalnych opłat związanych z tranzytem i importem, jak również wszystkie koszty i opłaty związane z towarem w czasie transportu od portu załadunku, a które nie są frachtem (np. koszty rozładunku) lub nie zostały przyjęte przez sprzedającego przy zawieraniu umowy o przewóz;
 • wszystkie dodatkowe koszty spowodowane nie zawiadomieniem sprzedającego (jeśli to było wymagane) o czasie wysyłki towaru i/lub porcie przeznaczenia (pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony jako przedmiot umowy);
 • koszty kontroli przed wysyłkowej towaru, poza wypadkami, gdy jest ona obligatoryjnie wymagana przez władze kraju eksportu;
 • koszty uzyskania dokumentów lub ekwiwalentnych przekazów elektronicznych (poza zwyczajowym dokumentem transportowym), wydawanych w kraju wysyłki i/lub kraju pochodzenia, potrzebnych kupującemu przy imporcie lub tranzycie towaru.
 • RYZYKO

  Ryzyko utraty lub uszkodzenia tworu przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie gdy towar przekroczył nadburcie statku w porcie załadunku. Ponadto kupujący ponosi dodatkowe ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru, gdy nie zawiadomił sprzedającego o terminie wysyłki towaru i porcie przeznaczenia od uzgodnionej daty lub upływu uzgodnionego okresu wysyłki (pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony tzn. wyraźnie oddzielony lub w inny sposób zidentyfikowany jako przedmiot umowy).

  Uwaga

  Szczególną uwagę należy zwrócić na formuły z grupy C - mimo ponoszenia przez sprzedającego kosztów frachtu lub przewoźnego i ewentualnie ubezpieczenia na głównym odcinku drogi od sprzedającego do miejsca przeznaczenia, to ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru a także dodatkowe koszty powstałe po załadowaniu towaru lub przekazaniu go przewoźnikowi obciążają kupującego.

  Przy formułach CIF i CIP sprzedający również ubezpiecza towar na rzecz kupującego. W interesie kupującego jest określenie zakresu ryzyk od których towar ma być ubezpieczony. Jeśli tego nie określi, to sprzedający ma obowiązek ubezpieczyć towar w zakresie minimalnego pokrycia ryzyk zgodnie z Instytutową Klauzulą Ubezpieczeniową C. Kupujący również powinien wskazać znaną sobie firmę ubezpieczeniową. W przypadku uszkodzenia lub utraty towaru kupujący często jest zmuszony załatwiać reklamacje, na podstawie dostarczonej przez sprzedającego polisy, w nieznanej i często egzotycznej firmie ubezpieczeniowej.