Wydarzenia
Swoje pierwsze urodziny świętował polski...
29 maja 2008 roku w Gdynia Container Terminal S.A. (GCT) przekazano do eksploatacji...

DEQ (wg Incoterms 2000)

DEQ - Delivered Ex Quay (...named port of destination)
Dostarczone nabrzeże (...oznaczony port przeznaczenia)
Zastosowanie: tylko w transporcie morskim i wodnym śródlądowym

W INCOTERMS 2000 obowiązkiem sprzedającego jest postawienie towaru do dyspozycji kupującego, na określonym nabrzeżu, w porcie przeznaczenia. Nie ma natomiast obowiązku dokonania odprawy celnej importowej, gdyż jest to obowiązek kupującego; jest to odmienne rozwiązanie niż przyjęte w INCOTERMS 1990.

KOSZTY

Sprzedający ponosi:

 • koszty dostarczenia oclonego towaru do dyspozycji kupującego na nabrzeżu lub przystani w oznaczonym porcie przeznaczenia w uzgodnionym terminie lub okresie;
 • koszty sporządzenie i wysłanie faktury handlowej lub przekazu elektronicznego będącego jej ekwiwalentem;
 • koszty uzyskania licencji eksportowej i importowej lub innych upoważnień oraz dokonania formalności celnych w eksporcie i tranzycie;
 • koszty zawarcia umowy przewozu;
 • koszty zawiadomienia kupującego o spodziewanym terminie przybycia statku, jak również innego zawiadomienia umożliwiającego kupującemu podjęcie kroków, które są normalnie niezbędne do przejęcia towaru;
 • koszty dostarczenia zlecenia wydania towaru i/lub zwyczajowego dokumentu transportowego lub ekwiwalentnego przekazu elektronicznego;
 • koszty kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, które są niezbędne do dostarczenia towaru do dyspozycji kupującego na nabrzeżu lub przystani w oznaczonym porcie przeznaczenia;
 • koszty opakowania i jego znakowania niezbędnego do przewozu, o ile dany towar nie jest zwyczajowo przewożony bez opakowania.
 • Kupujący ponosi:

 • koszty zakupu towaru,
 • koszty zawiadomienia sprzedającego o terminie wysyłki towaru i miejscu przejęcia towaru;
 • koszty kontroli przed wysyłkowej towaru, poza wypadkami, gdy jest ona obligatoryjnie wymagana przez władze kraju eksportu;
 • koszty uzyskania dokumentów lub ekwiwalentnych przekazów elektronicznych (poza zleceniem wydania lub zwyczajowym dokumentem transportowym), wydawanych w kraju wysyłki i/lub kraj pochodzenia, potrzebnych kupującemu przy imporcie towaru;
 • koszty cła, podatków i innych opłat celnych importowych związanych z dostarczeniem towaru, na nabrzeżu lub przystani w oznaczonym porcie przeznaczenia;
 • wszystkie dodatkowe koszty i opłaty związane z towarem, powstałe w czasie transportu towaru od momentu, w którym towar znalazł się w dyspozycji kupującego na nabrzeżu lub przystani w oznaczonym porcie przeznaczenia;
 • wszystkie dodatkowe koszty spowodowane nie przyjęciem dostawy lub nie zawiadomieniem sprzedającego o terminie i miejscu przyjęcia dostawy (pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony jako przedmiot umowy);
 • RYZYKO

  Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie gdy towar postawiony do dyspozycji kupującego dyspozycji kupującego na nabrzeżu lub przystani w oznaczonym porcie przeznaczenia w uzgodnionym terminie lub okresie. Ponadto kupujący ponosi dodatkowe ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru, jeżeli nie przyjął dostawy, gdy towar został mu postawiony do dyspozycji zgodnie z ustalonymi warunkami, lub gdy nie zawiadomił sprzedającego o terminie i miejscu przejęcia dostawy (pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony jako przedmiot umowy).