Wydarzenia
Swoje pierwsze urodziny świętował polski...
29 maja 2008 roku w Gdynia Container Terminal S.A. (GCT) przekazano do eksploatacji...

EXW (wg Incoterms 2000)

EXW - Ex Works (...named place)
Z zakładu (...oznaczone miejsce)
Zastosowanie: wszystkie rodzaje transportu

Sprzedający jest zobowiązany do postawienia towaru kupującemu do dyspozycji w punkcie wydania (magazyn, zakład itp.), bez ponoszenia jakichkolwiek ryzyk, dodatkowych kosztów transportu czy załadunku.

KOSZTY

Sprzedający ponosi:

 • koszty postawienia towaru (tj. dostarczenia i wyodrębnienia) w uzgodnionym miejscu i czasie swojej siedzibie (magazynie) do dyspozycji kupującego;
 • koszty sporządzenia i wysłania faktury handlowej lub przekazu elektronicznego będącego jej ekwiwalentem;
 • koszty zawiadomienia kupującego, gdzie i kiedy towar zostanie postawiony do jego dyspozycji;
 • koszty kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, jeśli są one niezbędne do postawienia towaru do dyspozycji kupującego;
 • koszty opakowania i jego znakowania wymaganego do przewozu, o ile dany towar nie jest zwyczajowo transportowany bez opakowania.
 • Kupujący ponosi:

 • koszty zakupu towaru (cena kupna);
 • wszelkie koszty związane z towarem od momentu postawienia go do dyspozycji przez sprzedającego w oznaczonym miejscu i czasie, w tym koszty załatwienia licencji i formalności celnych w kraju eksportu i importu oraz tranzytu.
 • Niniejsza formuła nie nakłada na żadną ze stron obowiązku zawarcia umowy przewozu, ubezpieczenia i obowiązku załadunku towaru, ale z jej istoty wynika, że są one w gestii kupującego. W INCOTERMS 1980 formuła przewidywała, że załadunek towaru na środek transportu jest obowiązkiem sprzedającego i została zmieniona już w INCOTERMS 1990.

  RYZYKO

  Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie postawienia go przez sprzedającego do dyspozycji kupującego w oznaczonym miejscu i czasie pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony tzn. wyraźnie oddzielony lub w inny sposób zidentyfikowany jako przedmiot umowy.

  UWAGA

  W formułach EXW oraz FCA importer posiada gestię transportową na całej trasie dostawy. Różnica polega na tym, że w EXW sprzedający nie ma obowiązku załadowania towaru ani dokonania odprawy celnej w eksporcie. W formule FCA obowiązek dokonania odprawy celnej w eksporcie ciąży na sprzedającym a obowiązek załadunku w zależności od rodzaju transportu. Dlatego też zaleca się stosowanie formuły FCA w miejsce EXW.