Wydarzenia
Swoje pierwsze urodziny świętował polski...
29 maja 2008 roku w Gdynia Container Terminal S.A. (GCT) przekazano do eksploatacji...

FAS (wg Incoterms 2000)

FAS - Free Alongside Ship (...named port of shipment)
Franco wzdłuż burty statku (...oznaczony port załadunku)
Zastosowanie: tylko w transporcie morskim i wodnym śródlądowym

W INCOTERMS 2000 do obowiązków sprzedającego należy dokonanie odprawy celnej eksportowej i poniesienie kosztów z tym związanych. W INCOTERMS 1990 strony mogły się umówić, że odprawa celna wywozowa zostanie dokonana przez eksportera i wtedy formuła miała brzmienie: FAS (Cleared for export) - FAS (Odprawa celna w eksporcie dokonana)

KOSZTY

Sprzedający ponosi:

 • koszty dostarczenia towaru wzdłuż burty wyznaczonego przez kupującego statku na nadbrzeże lub na lichtudze w oznaczonym porcie załadunku, w dniu (okresie) przewidzianym w umowie, w sposób zwyczajowo przyjęty w danym porcie;
 • koszty sporządzenie i wysłanie faktury handlowej lub przekazu elektronicznego będącego jej ekwiwalentem;
 • koszty cła i formalności celnych związanych z eksportem towaru;
 • koszty zawiadomienia kupującego o dopełnionych formalnościach celnych oraz dostarczeniu towaru wzdłuż burty wyznaczonego statku;
 • koszty dostarczenia zwyczajowego dokumentu, świadczącego o dostawie towaru lub ekwiwalentnego przekazu elektronicznego;
 • koszty kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, które są niezbędne do podstawienia towaru do dyspozycji kupującego;
 • koszty opakowania i jego znakowania niezbędnych do przewozu, o ile dany towar nie jest zwyczajowo przewożony bez opakowania.
 • Kupujący ponosi:

 • koszty zakupu towaru;
 • koszty frachtu wynikające z zawartej umowy przewozu;
 • wszelkie koszty związane z towarem od momentu postawienia poprzez sprzedającego wzdłuż burty wyznaczonego statku , w tym koszty cła i podatku i innych oficjalnych opłaty oraz koszty formalności celnych związanych z importem i tranzytem;
 • wszystkie dodatkowe koszty wynikające z faktu, że wyznaczony przez kupującego statek nie przybył o czasie albo z faktu, nie mógł towaru przyjąć lub zakończyć załadunek wcześniej niż to przewidywał rozkład, lub kupujący nie załatwił wymaganych licencji, upoważnień, formalności albo nie powiadomił sprzedającego o nazwie statku, miejscu załadunku i wymaganym terminie dostawy (pod warunkiem jego należytego wyodrębnienia jako przedmiotu umowy);
 • koszty zawiadomienia sprzedającego o nazwie statku, miejscu załadunku i wymaganym terminie dostawy;
 • koszty kontroli przed wysyłkowej towaru, również w sytuacji, gdy jest one obligatoryjnie wymagana przez władze kraju eksportu;
 • koszty uzyskania dokumentów lub ekwiwalentnych przekazów elektronicznych (poza zwyczajowym dokumentem świadczącym o dostawie), wydawanych w kraju wysyłki i/lub kraju pochodzenia, potrzebnych kupującemu przy imporcie lub tranzycie towaru.
 • RYZYKO

  Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie dostarczenia towaru wzdłuż burty statku wyznaczonego przez kupującego, w miejscu załadunku przez niego określonym, w dniu lub okresie przewidzianym w umowie i w sposób, jaki jest zwyczajowo przyjęty w tym porcie. Ponadto kupujący ponosi dodatkowe ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru, wynikające z nie załatwienia licencji, upoważnień, formalności wymaganych przy eksporcie, imporcie i tranzycie , a także, gdy nie zawiadomił sprzedającego o nazwie statku, miejscu załadunku, wymaganym terminie dostawy lub wyznaczony przez niego statek nie przybył o czasie, nie mógł przyjąć towaru, zakończyć przyjmowania załadunku wcześniej niż to przewidywał rozkład (pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony tzn. wyraźnie oddzielony lub w inny sposób zidentyfikowany jako przedmiot umowy).