Wydarzenia
Swoje pierwsze urodziny świętował polski...
29 maja 2008 roku w Gdynia Container Terminal S.A. (GCT) przekazano do eksploatacji...

Wymogi stawiane opakowaniom i paletom drewnianym przy przekraczaniu granicy krajów UE

Przemieszczanie przez granice opakowań drewnianych w świetle zapisów standardu ISPM nr 15.

Materiały opakowaniowe wykonane z surowego drewna roślin iglastych i liściastych, stwarzają możliwości wprowadzenia i rozprzestrzenienia się organizmów szkodliwych, mogących spowodować straty w rodzimym drzewostanie.

STANDARD ISPM 15 opracowany został w celu uregulowania obrotu opakowań drewnianych w handlu międzynarodowym. Działania wprowadzone przez poszczególne państwa pozwalają na zmniejszenie, a następnie wyeliminowanie ryzyka niesionego przez organizmy szkodliwe mogące znajdować się w przemieszczanych opakowaniach.

Opakowaniami drewnianymi są:

 • palety, palety skrzyniowe lub inne platformy załadunkowe lub nadstawki do palet płaskich, skrzynie, pudła, klatki, bębny lub inne podobne opakowania używane do transportu towarów, itp.
 • drewno sztauerskie wykorzystywane do podpierania lub zabezpieczania towaru.

Do opakowań drewnianych nie zaliczamy:

 • opakowań wykonanych całkowicie z materiałów drewnopochodnych takich jak sklejka, płyty wiórowe, płyty o wiórach orientowanych lub płyty z forniru wykonane z użyciem kleju, wysokiej temperatury i ciśnienia (opakowania takie uważa się za poddane dostatecznemu przetworzeniu eliminującemu ryzyko związane z surowym drewnem);
 • opakowań wykonanych z surowego drewna o grubości 6 mm lub mniejszej.

WYMAGANIA UE ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM STANDARDU ISPM 15

Zapisy Dyrektywy 2000/29/EC określają wymagania specjalne dla opakowań drewnianych przy przemieszczaniu towarów w krajach trzecich terytorium Wspólnoty, według których:

 • podlegają one jednemu z zatwierdzonych zabiegów zgodnie z załącznikiem I do Międzynarodowego Standardu FAO dla środków Fitosanitarnych nr 15 oraz
 • muszą być one opatrzone znakiem zgodnym ze standardem zawierającym dwuliterowy kod ISO kraju pochodzenia, kod producenta oraz kodem określającym zatwierdzony zabieg mający zastosowanie do drewnianego materiału opakowanego zgodnie z załącznikiem II do Standardu
 • w przypadku drewna okorowanego do skrótu oznaczającego zastosowany zabieg w tym znaku , dodaje się litery „DB”

DZAŁANIA KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE PRZED PRZEMIESZCZANIEM OPAKOWAŃ ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM i STANDARDU ISPM 15

 • obróbka termiczna – materiał opakowaniowy poddawany jest działaniu odpowiedniej temperatury w określonym czasie, w celu osiągnięcia temperatury rdzenia drewna 56°C przez minimum 30 minut. Obróbkę termiczną oznacza się symbolem HT,
 • fumigacja bromkiem metylu – zabieg przy użyciu bromkiem metylu; Standard ISPM 15 określa warunki, jakie muszą zostać spełnione przy przeprowadzaniu zabiegu; zabieg ten oznacza się symbolem MB,
 • suszenie komorowe (KD), chemiczna impregnacja ciśnieniowa (CPI) lub inne zabiegi mogą być traktowane jak zabieg termiczny (HT) w zakresie, jakim odpowiadają specyfikacji zabiegu termicznego. CPI może spełniać specyfikację HT poprzez wykorzystanie pary, gorącej wody lub powietrza

Zabiegi, przetwarzanie lub ich kombinacje, które skutecznie prowadzą do zwalczania organizmów szkodliwych powinny być uważane za skuteczne w zmniejszeniu ryzyka przy przemieszczaniu drewnianego materiału opakowaniowego.

OZNAKOWANIE DLA ZATWIERDZONYCH DZIAŁAŃ ZAWIERA:

 • symbol IPPC,
 • dwuliterowy kod ISO kraju, z którego pochodzą opakowania,
 • numer producenta opakowania, nadawany przez Krajową Organizację Ochrony Roślin,
 • skrót użyty dla zatwierdzonego działania (np. HT, MB)

Oznakowanie powinno być zgodne z ustalonym wzorem, czytelne, umieszczone w sposób trwały w widocznym miejscu (co najmniej po dwóch przeciwnych stronach opakowania)!

Stosowanie uniwersalnego, powszechnie rozpoznawalnego, graficznego oznakowania na opakowaniach drewnianych używanych do transportu towarów ułatwia weryfikację spełnienia wymagań!

ZASADY POSTĘPOWANIA Z OPAKOWANIAMI DREWNIANYMI NIESPEŁANIAJĄCAYMI WYMAGAŃ STANDARDU ISPM 15

W przypadku stwierdzenia niezgodności z przepisami Dyrektywy Rady nr 200/29/EC, w punkcie wwozu na terytorium EU, opakowania drewniane podlegają:

 • zakazowi wwozu,
 • zniszczeniu (w przypadku gdy przeprowadzenie odpowiedniego zabiegu jest niemożliwe lub niepożądane, do momentu przeprowadzenia zabiegu, opakowania muszą być zabezpieczone przed wydostaniem sie organizmów szkodliwych),
 • spaleniu,
 • zakopaniu (na odpowiedniej głębokości w miejscach wyznaczonych przez Krajową Organizację Ochrony Roślin kraju importującego towar),
 • przerobowi (rozdrobnienie i dalsza przeróbka w sposób zatwierdzony przez Krajową Organizację Ochrony Roślin kraju importującego towar),
 • innemu sposobowi postępowania procedury uważane przez Krajową Organizację Ochrony Roślin za skuteczne przeciw przedmiotowym organizmom szkodliwym).