Wydarzenia
Swoje pierwsze urodziny świętował polski...
29 maja 2008 roku w Gdynia Container Terminal S.A. (GCT) przekazano do eksploatacji...

Ubezpieczenie towarów w transporcie międzynarodowym

W ramach formuł CIF i CIP na sprzedającym ciąży obowiązek ubezpieczenia towaru na rzecz kupującego. Z uwagi na możliwość ewentualnej sprzedaży towaru w drodze przez kupującego innemu nabywcy, co ma miejsce w przypadku bazy dostawy CIF, który z kolei może go odsprzedać następnemu, tradycyjnie jest stosowany minimalny zakres ubezpieczenia, z możliwością jego rozszerzenia.

Stosuje się:

INSTYTUTOWE KLAUZULE ŁADUNKOWE

Instytutu Londyńskich Ubezpieczycieli (Istitute Cargo Clauses A, B, C z dnia 01/01/1982 r.)

Klauzula A (all risks)

zastosowanie w każdej gałęzi transportu, gdy:

 • warunki płatności przewidują akredytywę dokumentową,
 • sprzedaje się wyroby przemysłowe z dużym ryzykiem kradzieży lub niewłaściwego przechowywania,

zakres ryzyka - najszerszy,

rodzaje ryzyka - wszelkie ryzyko powodujące utratę lub uszkodzenie ładunku, z wyjątkiem:

 • ubytki naturalne,
 • niewłaściwe opakowanie towaru,
 • wady wewnętrzne,
 • lekkomyślne lub świadome niewłaściwe postępowanie ubezpieczonego,
 • szkody spowodowane opóźnieniem w dostawie towaru,
 • szkody skażenia radioaktywnego,
 • ryzyko wojenne,
 • ryzyko strajkowe,
 • ryzyko zamieszek i niepokojów społecznych,

Klauzula B

zastosowanie - głównie transport morski,

zakres ryzyka - średni,

rodzaje ryzyka - takie jak w Klauzuli C oraz dodatkowo szkody spowodowane:

 • trzęsieniem ziemi
 • wybuchem wulkanu,
 • uderzeniem pioruna,
 • zmyciem z pokładu,
 • wtargnięciem wody do pojazdu (z wyjątkiem opadów atmosferycznych),
 • szkody obejmujące stratę całkowitą ładunku powstałą w czasie załadunku lub rozładunku ze statku.

Wyłączenia

są analogiczne jak w Klauzuli A rozszerzone dodatkowo o

 • rabunek,
 • świadome działanie osób trzecich,

Klauzula C

zastosowanie - każda gałąź transportu,

zakres ryzyka - minimalny,

rodzaje ryzyka - wyłącznie następujące szkody:

 • pożar lub eksplozja,
 • wejście statku na mieliznę,
 • zatonięcie lub wywrócenie się statku,
 • przewrócenie się lub wykolejenie środka transportu lądowego,
 • kolizja środka transportu z obiektem innym niż woda,
 • rozładunek towarów w porcie schronienia,
 • spowodowane awarią wspólną lub wyrzuceniem ładunku za burtę,
 • Wyłączenia

  Są analogiczne jak w Klauzuli B

  KLAUZULE SPECJALISTYCZNE

  Institute Cargo Clauses "Air Cargo"(excluding sending by post)

  stosowane przy ubezpieczaniu przesyłek lotniczych (zakres zbliżony do klauzuli ogólnej A)

  Institute Bulk Oil Clauses

  stosowane przy ubezpieczeniu ropy naftowej

  Institute Coal Clauses

  stosowane przy ubezpieczaniu węgla

  Institute FOSFA Trades Clauses (A, B, C)

  stosowane przy ubezpieczeniu olejów, nasion i tłuszczów

  Institute Frozen Food Clauses (A, C)

  stosowane przy ubezpieczeniu mrożonych produktów żywnościowych z wyłączeniem mięsa

  Institute Frozen Meat Clauses (A, C)

  stosowane przy ubezpieczaniu mrożonego mięsa

  Institute Timber Trade Federation Clauses

  stosowane przy ubezpieczeniu ładunków drewna

  KLAUZULE INNE

  Radioactive Contamination Exclusion Cargo Clause

  wyłącza odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku skażenia radioaktywnego towaru na skutek działania różnych przyczyn

  Institute Replacement Clause

  stosowana przy ubezpieczaniu maszyn i urządzeń; ogranicza odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku szkody częściowej, do kosztów naprawy, obejmujących wymianę lub naprawę uszkodzonych części wraz z kosztami ich transportu, pod warunkiem, że koszty te nie przekroczą wartości całego urządzenia

  Additional Cover for Duty

  stosowana w przypadku, gdy uszkodzenie lub zniszczenie towaru mogło narazić ubezpieczonego na poniesienie dodatkowych kosztów związanych z opłatami celnymi

  Institute War Clauses (Cargo) (ryzyko wojny)

  wyłącznie transport morski

  Institute War Clauses "Air Cargo" (excluding sending by post)

  wyłącznie transport lotniczy

  Institute Strikes Clauses (Cargo) (ryzyko strajku)

  z wyłączeniem transportu lotniczego

  Institute Strikes Clauses (Air Cargo)

  tylko transport lotniczy